CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ KIỂM SOÁT NHẬP KHẨU – P1

Để xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới, các nhà sản xuất và xuất khẩu phải tuân thủ các quy định kỹ thuật (tiêu chuẩn bắt buộc) do các tổ chức công xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Các quy định này thường khác nhau, phụ thuộc vào loại sản phẩm, nước nhập khẩu và nước xuất khẩu. Một số quy định được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, trong khi một số khác do mỗi quốc gia. Việc không tuân thủ các qui định này sẽ dẫn tới việc phải kiểm dịch hoặc bị nước nhập khẩu từ chối nhập khẩu.

Các tổ chức liên chính phủ đã xây dựng theo hướng hài hòa hóa với các tiêu chuẩn quốc tế. Các tổ chức này bao gồm:

  •  Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm do tổ chức Nông Lương Quốc Tế (FAO) và tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) thành lập ra nhằm xây dựng các tiêu chuẩn thực phẩm, các hướng dẫn và các nội dung liên quan như các quy tắc thực hành trong chương trình liên kết giữa FAO và WHO về các tiêu chuẩn thực phẩm.

       www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

  • Ủy ban về các Biện pháp Kiểm dịch thực vật (CPM), tổ chức được chọn xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật và quản lý việc thực thi Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC).

       www.ippc.int/ipp/en/default.jsp

  •  Tổ chức Thú y Thế Giới (OIE), tổ chức được chọn xây dựng các tiêu chuẩn về sức khỏe động vật trong thương mại quốc tế liên quan đến động vật và các sản phẩm động vật.

          www.oie.int/eng/en_index.htm

        Hướng dẫn sẽ tập trung vào các quy định kỹ thuật và yêu cầu chủ yếu về nhập khẩu của 3 nước có thị trường nhập khẩu đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu (EU) và Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường Châu á cũng mở ra các cơ hội hấp dẫn cho các nhà xuất khẩu của Châu á. Do đó người đọc sẽ tìm thấy ở cuối phần này danh sách các địa chỉ liên hệ, người đọc thông tin về các quy định nhập khẩu của một số nước châu Á. Thêm vào đó, cuốn sách hướng dẫn này cũng cung cấp đường dẫn đến một số trang Web liệt kê các tổ chức của địa phương  trợ giúp cho các nhà xuất khẩu và có thể thông báo cho họ về thị trường khu vực.

Leave a Reply